นโยบายการประกันและการรับคืนสินค้า

 • สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนในทุกกรณี รวมทั้งสินค้าที่มีปัญหาซึ่งเกิดจากการใช้งาน การติดตั้ง หรือการประกอบอย่างผิดวิธี
 • สินค้าที่เสียหรือบกพร่องจากการใช้งานปกติ สามารถนำมาเปลี่ยนใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า (อ้างอิงจากคำสั่งซื้อ) บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น และสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบ ตัวสินค้าและกล่องสภาพสมบรณ์ไม่มีรอยขีดข่วน
 • ในกรณีที่เกิดปัญหาเนืองมาจาก Hardware , software ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ รวมทั้ง ที่ผู้ซ์้อเพิ่มเติม อัพเกรดต่างๆ ในภายหลัง ซึ่งไม่รองรับกับสินค้าของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือ รับคืนสินค้าในกรณีดังกล่าว
 • อุปกรณ์ชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว หล่น ทะลุ มีรอยขูดขีดที่แผงวงจร อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เช่น จอ, Body เครื่อง, ปุ่มกดต่าง ๆ ถือว่า สิ้นสุดการรับประกัน
 • ความเสียหายที่เกิดจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 • ความเสียหายสืบเนื่องมาจากการนำอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วง การซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง หรือการใช้อะไหล่อื่นทดแทน
 • ความเสียหายของโปรแกรม หรือข้อมูลใด ๆ บนฮาร์ดดิสก์ (ผู้ใช้งานควรสำรองข้อมูล (Back up) ที่สำคัญก่อนส่งซ่อม เพราะอาจเสียหายระหว่างการส่งซ่อม)
 • สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง คราบกาว คราบออกไซด์ คราบน้ำ คราบมูลสัตว์ รอยสนิม PCB มีลายวงจรขาด เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 • สภาพภายนอกของสินค้า เช่น สี รอยขีดข่วน และ เสียง ความรู้สึก ไม่อยู่ในการรับประกัน
 • สินค้าจะไม่สามารถคืนได้ ในกรณีที่ตัวเครื่องทำการแก้ไขดัดแปลงซอฟท์แวร์ (Flash Firmware, Jailbreak, Root, ลงแอพพลิเคชันใดๆที่ เป็นการปลดล็อกตัวเครื่อง)
 • สินค้าประเภท Hardware , Controller อาจไม่รองรับบาง Application หรือ เกมบางประเภท โปรดตรวจสอบเวบไซต์เจ้าของผลิตภัณฑ์
 • สินค้าประเภท HDD มัลติมีเดียการ์ด หรือ สินค้าประเภทที่ไม่มี Sticker รับประกันติดที่ตัวสินค้า ลูกค้าจะต้องนำใบเสร็จออเดอร์มายืนยันกับ บริษัทฯ สินค้าต้องมีสติ๊กเกอร์ และหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No……) ของทางบริษัทฯและ Supplier รวมทั้ง Serial ต่างประเทศติดอยู่ หากมีรอย ชำรุด, ฉีกขาด, เลือนหรือจางหาย, หลุดหาย, หรือมีการแก้ไขตามที่ระบุ ในสติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดบน ตัวสินค้าถือว่าสิ้นสุดระยะการรับประกัน
 • สินค้าประเภท ซอฟท์แวร์ แบบ ดาวน์โหลด สินค้าไม่สามารถคืนได้
 • สินค้าประเภทจอมอนิเตอร์ LCD หากเกิดจุด Dead pixel(ดอท) โดยมี 4 จุด ขึ้นไป จะรับประกันภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่รับสินค้า หากเกินระยะเวลาดังกล่าว การรับประกันเป็นไป ตามมาตรฐานผู้ผลิตสินค้านั้น ๆ
 • ทางบริษัทฯ ขอปฎิเสธการรับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความไม่พึงพอใจในสินค้า แต่สินค้าได้ถูกแกะกล่อง หรือนำไปใช้งานแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายบริษัท) ลูกค้าจะได้รับการชำระเงินคืนภายใน 5-7 วันทำการ ในช่องทางเดิม ที่ลูกค้าชำระมา นับจากวันที่บริษัทฯ พิจารณาให้มีการคืนสินค้า
 • ค่าส่งสินค้าที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งคืนสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 • สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยนคืน หรือคืนไม่ได้ ได้แก่ สินค้าล้างสต๊อก, สินค้าแถม